0 Kč

Chůze jako sport

Povýšit chůzi na sport je tak snadné...

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU CHUZEJAKOSPORT.CZ

PRODÁVAJÍCÍ: Lenka Kapralčíková

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCIHO:

Název internetového obchodu: www.chuzejakosport.cz

Adresa sídla: Kahovská 1703/8, 149 00 Praha 4

IČ: 06069312

Telefon: 774 536 520

Adresa elektronické pošty: Lenka@dobrapedikura.cz

Prodávající neposkytuje jiné než výše uvedené prostředky on-line komunikace.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (jiná fyzická osoba) prostřednictvím internetového obchodu www.chuzejakosport.cz.

1.2. Prodávající vykonává činnost na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti kondiční chůze.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou konečné. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny služeb nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a
 • způsobu úhrady kupní ceny za službu (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Hviezdoslavova 1600/6, 149 00 Praha 4;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901216342/2010, vedený u FIO banky (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay.

4.2. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ČERPÁNÍ SLUŽEB

5.1. Termíny čerpání služeb je potřeba dohodnout a rezervovat předem. Lze k tomu využít přihlášku na stránkách www.chuzejakosport.cz. Po přijetí přihlášky prodávající zkontroluje kapacitu hodin a jestli je volná, potvrdí poptávané termíny. V případě, že kapacita není volná, zařadí klienta na seznam náhradníků a klienta o tom informuje.   Termín lze domluvit také mailem na adrese Lenka@dobrapedikura.cz. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

5.2. Pokud se kupující nemůže v dohodnutém termínu na lekci dostavit, informujte o tom prodávajícího nejpozději 24 h před sjednaným termínem. Může tak učinit telefonicky na tel. č. +420 774 536 520 (lze využít také sms nebo whatsapp) nebo mailem na adresu Lenka@dobrapedikura.cz. 

5.3. Pokud kupující nezruší termín s předstihem alespoň 24 hodin předem bude mu účtováno 100% objednané služby.

5.4. Dostaví-li se kupující na domluvené místo se zpožděním po dohodnutém termínu, nebude na něj skupina čekat. V případě individuální lekce bude hodina zkrácena tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud klient přijde s více než 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.

5.5. Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) kupující se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

b) kupující se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování své okolí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  6.1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 24 hodin před domluveným prvním termínem čerpání služby. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Lenka@dobrapedikura.cz.

  6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

  6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

  6.4. Prodávající je také oprávněn v odůvodněných případech od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. REKLAMACE SLUŽEB

  7.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením prodávajícího. Reklamace se podává písemně na adresu prodávajícího. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím.

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

  8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

  8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.5. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  11. DORUČOVÁNÍ

  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  13. PLATNOST A ÚČINNOST

  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 3.1.2023.

   

  Aktuality