0 Kč

Chůze jako sport

Povýšit chůzi na sport je tak snadné...

Zásady zpracování osobních Údajů

1. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Lenka Kapralčíková IČ: 06069312 se sídlem Kahovská 1703, 149 00 Praha, CZ (dále jen: "správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou 
  • správce: Lenka Kapralčíková
  • adresa:  Kahovská 1703, 149 00 Praha, CZ
  • e-mail:  Lenka@dobrapedikura.cz
  • telefon: +420 774 536 520
 • Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky nebo přihlášky.
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti kondiční chůze.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
  • komunikace s klientem ohledně organizace lekce, výběr hůlek k půjčení, přizpůsobení obsahu lekce.

3. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
  • podílející se na dodání služeb realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním přihlášky nebo objednávky z internetového přihlašovacího nebo objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 12. 2022.

 

Aktuality